Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ORAZ INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STRONY WWW.OCHNIKDEVELOPMENT.PL

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator danych, ADO – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych dostępne na Stronie www.ochnikdevelopment.pl;
 4. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny w siedzibie Ochnik Development Group Sp. z o.o. oraz na stronie www.ochnikdevelopment.pl;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu PT;
 9. Usługa – usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną przez podmioty Grupy Ochnik;
 10. Usługodawca – Ochnik Development Group Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, NIP 5272331452;
 11. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
 12. Użytkownik/Usługobiorca - każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Serwisu zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

§ 1

 1. Strona internetowa [zwana dalej Serwisem], znajdująca się pod adresem www.ochnikdevelopment.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, jest własnością spółki OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o. o.  kapitał zakładowy 47 000 000 PLN, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) KRS 0000140313, REGON 017197570, NIP 5272331452.

Marka OCHNIK Development wraz z logotypem graficznym jest własnością spółki OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej jako znak towarowy. Spółka OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o. posiada prawo do korzystania z logotypu na podstawie odrębnych umów.

 1.  Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu Grupy Ochnik.
 3. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej: www.ochnikdevelopment.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych na niej usług.
 4. Każda osoba, która korzysta z Serwisu staje się Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje go do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. Współadmistratorami Serwisu są podmioty z Grupy Ochnik: OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa („Administratorzy”)

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 3

Warunki techniczne świadczenia usług i cookies

 1. Korzystanie z Usług przez Użytkownika uwarunkowane jest spełnieniem poniższych wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w wersjach dostępnych od 2010 roku lub innej przeglądarki, o porównywalnych parametrach technicznych umożliwiających bezproblemowe korzystanie z Usług;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies i trybu zgodności w przypadku zastosowania przeglądarki Internet Explorer;
  4. w niektórych przypadkach posiadanie aktywnego konta e-mail.
 1. Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 2. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie l aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 1. podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
 2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,
 3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich,
 4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia podmiotów z Grupy Ochnik.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść oraz zawartość wiadomości przesyłanych za pośrednictwem udostępnionych mu Usług.
 1. Za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sposób wykorzystania informacji z Serwisu lub szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość serwisów innych podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisie.

§ 5

Prawa autorskie i ochrona znaków towarowych

 

 1. Administratorzy umieszczają w Serwisie zawartość o charakterze informacyjnym. Informacje umieszczane są w zakresie i terminach uznanych przez Administratorów. W żadnym aspekcie treści Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Oferta handlowa w rozumieniu przepisów prawa dostępna jest jedynie w siedzibie i biurach i może zostać złożona wyłącznie osobom i podmiotom znanym Administratorom. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mogą tego jednak w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za zgody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 2. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane w Serwisie, w tym logotypy i nazwy projektów, rendery, wizualizacje, teksty, opisy, zdjęcia, są własnością Administratorów i podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.). Powyższe nie wyłącza prawa do drukowania lub zapisywania na nośnikach magnetycznych stron www, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw dot. znaków towarowych. Żadna część Serwisu, bez zgody Spółki nie może być odtwarzana publicznie, wykorzystana zarobkowo, kopiowana w całości lub części w tym celu, transmitowana lub w inny sposób wykorzystywana jak również nie może być modyfikowana. Ewentualne użycie niezarobkowe nie może naruszać dobrych obyczajów, norm społecznych. Treści Serwisu nie mogą być prezentowane na stronach i w innych serwisach, gdyby powodowało to, że będą one występować obok treści pornograficznych, erotycznych, faszystowskich, rasistowskich lub innych zabronionych prawem lub nieetycznych. W przypadku wykorzystania niezarobkowego treści Serwisu, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu Administratorzy zastrzegają, że wykorzystanie takie jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem łącznego występowania z adresem Serwisu tj. www.ochnikdevelopment.pl. Wykorzystanie danych ze strony Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.

§ 6

Kontakt i reklamacje

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu pisemnie na adres: Ochnik Development Group Sp. z o.o, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: dane.osobowe@ochnikdevelopment.pl
 2. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
  2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  3. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 3. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres kontaktowy lub e-mail adres).
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Usługodawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  1. Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  2. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 6. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu są podmioty Grupy Ochnik: OCHNIK DEVELOPMENT GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa OCHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa, OCHNIK DEVELOPMENT AD2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60. 01-029 Warszawa
 2. Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administratorzy stosują niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze kontaktowe i zapytania o ofertę umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi.
 4. Cel i podstawy prawne przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Serwisie. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie zmian
 2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.